Osobní údaje

Osobní údaje

Informacní povinnost strediska
„Chatky Na Miłej”
ul. Miła 5, 72-350 Niechorze

 

V souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Úř. věst. L 119/1 ze dne 4. května 2016) informujeme, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je: Firma „ELLA” Elżbieta Lewandowska se sídlem v: Poznań 60-465, ul. Wietrzykowskich 40. IČ (Regon) 300991458, DIČ (NIP) 9720114498.
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
 •  realizace služby pronájmu hostinských pokojů (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
 • za účelem kontaktu se zákazníkem (telefonického, listovního, elektronickou cestou pomocí e-mailu) (čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR).
 • za účelem realizace povinností vůči daňovým orgánům, kontrolním orgánům (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví, čl. 64, odst. 1).
 • obrany práv a vymáhání nároků správcem údajů v souvislosti s ním vykonávaným podnikáním (čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR).
 1. Příjemci vašich osobních údajů jsou nebo mohou být: oprávnění zaměstnanci správce, subjekty, jimž správce svěřil zpracování osobních údajů, včetně: dodavatele technických služeb umožňujících plnění smlouvy a subjekty oprávněné na základě právních předpisů (např. kontrolní instituce – v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů těchto subjektů).
 2. Disponujete: právem na přístup k obsahu svých údajů, právo na jejich opravování, odstraňování, omezení zpracování, právo na přenášení údajů, právo vznést odpor, právo souhlas kdykoliv stáhnout.
 3. Máte právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu – řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Vaše osobní údaje nejsou předávány státům mimo Evropský hospodářský prostor.
 5. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely automatického činění rozhodnutí včetně profilování. 8. Uvedení vašich osobních údajů je dobrovolné, ovšem odmítnutí jejich uvedení se pojí s nemožností plnění smlouvy.

 Informační klauzule monitorovacího systému střediska „Chatky Na Miłej” ul. Miła 5, 72-350 Niechorze

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále uváděné jako: GDPR) informujeme, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je: Firma „ELLA” Elżbieta Lewandowska se sídlem v: Poznań 60-465, ul. Wietrzykowskich 40. IČ (Regon) 300991458, DIČ (NIP) 9720114498.
 2. Osobní údaje shromažďované s pomocí monitorovacího sytému jsou sbírány za účelem omezení trestního chování a jiného nežádoucího chování ohrožujícího bezpečnost: uživatelů objektů, zaměstnanců, spolupracovníků, dodavatelů a zákazníků, omezení chování ohrožujícího majetek, stanovení viníků trestných činů, pomoci při vysvětlení konfliktních situací, k nimž došlo na monitorovaném území, omezení přístupu nepovolaných a nežádoucích osob na území střediska. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce údajů.
 3. Osobní (vzhledové) údaje nejsou předávány třetím subjektům, ale mohou být zpřístupněny orgánům oprávněným k jejich zpracování na základě příslušných právních předpisů, jako je policie, státní zastupitelství, soudy. Přístup k záznamům monitorovacího systému mohou kromě toho získat subjekty zodpovědné za obsluhu a servis monitorovacího systému.
 4. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 23 dnů s výhradou bodu 5 níže.
 5. Pokud nahrávky obrazu z monitorovacího systému představují důkaz v řízení vedeném na základě práva nebo pokud byl správce údajů informován, že mohou představovat důkaz v řízení se termín definovaný v bodě 4 se prodlužuje do doby pravomocného zakončení řízení.
 6. Máte právo požadovat po správci údajů přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich odstranění nebo omezení zpracování.
 7. Pokud uznáte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, porušuje předpisy GDPR, máte právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu – řediteli Úřadu na ochranu osobních údajů.
 8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (záznam obrazu s pomocí kamer).
 9. Vaše osobní údaje nebudou vystaveny profilování.