OBCHODNÍ PODMÍNKY

ABYSTE SE MOHLI V NAŠÍ CHATCE CÍTIT BEZPEČNĚ A POHODLNĚ, DOVOLUJEME SI POŽÁDAT O DŮKLADNÉ SEZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI POBYTU. PROVEDENÍ REZERVACE NĚKTERÉ Z NAŠICH CHATEK SE ROVNÁ PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK.

 1. Osoby zdržující se na území střediska Chatky Na Miłej jsou povinni dodržovat tyto podmínky, především chovat se způsobem neohrožujícím bezpečí jiných lidí, dodržovat pokyny vedení střediska a obsluhy a pořádkových služeb a také dodržovat předpisy o ochraně přírody, BOZP a PO.
 2. Na území střediska Chatky Na Miłej trvá ubytovací doba od 16:00 do 11:00 následujícího dne, také platí noční klid v době od 23:00 do 7:00.
 3. Lidé zdržující se na území střediska Chatky Na Miłej podléhají povinnosti nahlásit se. Nahlášení je nutné provést okamžitě po příjezdu. Nezletilé osoby se mohou nahlásit výhradně společně s dospělou osobou a jejich pobyt na území střediska je možný jen pod dohledem dospělých.
 4. Na žádost osoby pronajímající domek může být dodatečně ubytována další osoba teprve po vyjádření souhlasu střediska a po provedení formálností nahlášení a uhrazení příslušného poplatku.
 5. Návštěvy se mohou na území střediska zdržovat od 7:00 do 23:00.
 6. Platba za pobyt ve středisku, pokud nebyla provedena dříve nebo byla provedena částečně, musí být uhrazena ihned po příjezdu, během ubytovávání. Navíc se na dobu pobytu vybírá vratná kauce ve výši 200 PLN.
 7. Upuštění od části pobytu, pozdější příjezd a dřívější opuštění střediska, které nejsou způsobené vedením střediska, neopravňují k vrácení uhrazených pohledávek za pobyt. Úplná rezignace na pobyt neopravňuje k vrácení uhrazené zálohy.
 8. Úhrada zálohy se rovná přijetí podmínek rezervace a podmínek. Záloha se vrací v případě odvolání pobytu ve středisku ve lhůtě 14 dnů před očekávaným příjezdem. Za situace, kdy do dne příjezdu zbývá méně než 14 dnů, záloha propadá ve prospěch střediska.
 9. Středisko Chatky Na Miłej pobírají poplatek za pobyt, který je naúčtován v souladu s usnesením obecní rady Rewal.
 10. Na území střediska Chatky Na Miłej se nachází oplocené nehlídané parkoviště. Každá chatka má zaručeno 1 parkovací místo.
 11. Středisko Chatky Na Miłej nenese právní a hmotnou zodpovědnost za škody nebo krádež aut zanechaných na parkovišti střediska. Ovšem pro zvýšení bezpečnosti je parkoviště střediskem monitorováno.
 12. Osoba pronajímající si chatku je povinna si zkontrolovat stav vybavení chatky. Potvrzení shody vybavení s přehledem a převzetí hmotné zodpovědnosti za nedostatky a poškození vzniklé během používání. Osoby devastující zařízení, vybavení, chatky a jejich okolí ponesou hmotnou zodpovědnost (určovanou individuálně na tržních cenách) za spáchané škody. Nájemce je před opuštěním střediska povinen vypořádat účet za vybavení domku.
 13. Vedení střediska Chatky Na Miłej nenese hmotnou zodpovědnost za předměty, věci ponechané bez dozoru na území střediska. Povinnost zajistit si své věci před krádeží a zničením leží na jejich majitelích.
 14. Před opuštěním chatky je nutné ji uklidit a vynést odpadky do kontejnerů na odpad, které jsou rozestaveny na území střediska.
 15. Rozpalování ohnišť a grilů je možné jen na místech určených obsluhou střediska za dodržování obzvláštní opatrnosti a předpisů PO.
 16. V chatkách platí bezpodmínečný zákaz používání otevřeného ohně a kouření. V případě požáru nebo jiného ohrožení jsou osoby zdržující se na území střediska povinni postupovat v souladu s pokyny vedení střediska.
 17. V chatkách se nacházejí senzory kouře spouštějící poplach. Jejich spuštění vede k příjezdu vozidla hasičů. Cena neopodstatněného příjezdu vozidla hasičů leží na osobě zodpovědné za spuštění požárního poplachu.
 18. Vedení střediska Chatky Na Miłej souhlasí s pobytem malých domácích zvířat, která mají aktuální očkování, v chatkách, po získání předchozího souhlasu obsluhy střediska. Zvířata na území střediska musí být pod úplnou kontrolou majitele a nemohou narušovat odpočinek nebo představovat hrozbu pro jiné rekreanty.
 19. Za veškerá znečištění území a hmotné škody spáchané vlastněným zvířetem zodpovídá jeho majitel. Vlastníci psů jsou povinni vyvést je za účelem vykonání fyziologických potřeb mimo území střediska.
 20. Každá osoba porušující podmínky bude požádána o opuštění území střediska. V případě odmítnutí budou předány policii společně s předáním věci k řešení v přestupkovém řízení.
 21. V záležitostech neupravených v těchto podmínkách rozhoduje obsluha střediska Chatky Na Miłej
 22. Našim hostům nezajišťujeme ručníky, hygienické a čistící prostředky. Hosté si sami zajišťují dostupnost výše uvedeného.