Dane Osobowe

Obowiązek informacyjny ośrodka
„Domki na Miłej”
ul. Miła 5, 72-350 Niechorze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma „ELLA” Elżbieta Lewandowska z siedzibą w:
Poznań 60-465, ul. Wietrzykowskich 40. Regon 300991458, NIP 9720114498.

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

– realizacji usługi wynajmu pokoi gościnnych (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

– w celu kontaktu z Klientem (telefonicznego, listownego, drogą elektroniczną poprzez e-mail)
(art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

– w celu realizacji obowiązków względem organów podatkowych, organów kontrolnych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 64 ust. 1).

– obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

3.Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych umożliwiających realizację umowy oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np.:jednostki kontrolujące – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań).

4. Posiadacie Państwo: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.Posiadacie Państwo mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
8 .Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania wiąże się z brakiem możliwości realizacji realizacji.

 


Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego
ośrodka „Domki na Miłej”
ul. Miła 5, 72-350 Niechorze

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma „ELLA” Elżbieta Lewandowska z siedzibą w: Poznań 60-465, ul. Wietrzykowskich 40. Regon 300991458, NIP 9720114498.

2. Dane osobowe gromadzone przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego zbierane są w celu ograniczenia zachowań nagannych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających bezpieczeństwu: użytkowników obiektów, pracowników, współpracowników, dostawców oraz klientów, ograniczenia zachowań zagrażających mieniu, ustalania sprawców czynów nagannych, pomocy przy wyjaśnianiu zaistniałych na monitorowanym terenie sytuacji konfliktowych, ograniczenia dostępu na teren ośrodka osobom nieuprawnionym i niepożądanym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych.

3.Dane osobowe (wizerunkowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim, jednak mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, takim jak Policja, prokuratura, Sądy. Dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego mogą ponadto uzyskać podmioty odpowiedzialne za obsługę i serwis systemu monitoringu wizyjnego.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 23 dni z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

5. Jeżeli nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin określony w pkt. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zapis obrazu za pomocą kamer).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.