REGULAMIN

ŻEBYŚCIE PAŃSTWO MOGLI CZUĆ SIĘ W NASZYM DOMKU BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO, BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM POBYTU. DOKONANIE REZERWACJI KTÓREGOŚ Z NASZYCH DOMKÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Domki na Miłej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych a także przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
2. Na terenie Ośrodka Domki na Miłej doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego, obowiązuje również cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Domki na Miłej podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane wyłącznie wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt na terenie ośrodka możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
4. Na wniosek osoby wynajmującej domek, może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 7:00 do 23:00.
6. Opłatę za pobyt w ośrodku, jeżeli nie została dokonana wcześniej lub dokonana częściowo, należy uiścić zaraz po przybyciu, w trakcie zameldowania. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 200 PLN.
7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, nie spowodowane winą kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu. Zadatek zwracany jest, w przypadku odwołania pobytu w ośrodku, w terminie do 14 dni przed spodziewanym przyjazdem. W sytuacji, kiedy do dnia przyjazdu pozostaje mniej niż 14 dni, zadatek przepada na rzecz ośrodka.
9. Ośrodek Domki na Miłej pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rewal.
10. Na terenie Ośrodka Domki na Miłej jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
11. Ośrodek Domki na Miłej nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
12. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
13. Kierownictwo Ośrodka Domki na Miłej nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
14. Przed opuszczeniem domku należy doprowadzić go do porządku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci, ustawionych na terenie ośrodka.
15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z zaleceniami kierownictwa Ośrodka.
17. W domkach znajdują się czujniki dymu uruchamiające alarm. Ich uruchomienie powoduje przyjazd pojazdu Straży Pożarnej. Koszt nieuzasadnionego przyjazdu wozu Straży Pożarnej ponosi osoba odpowiedzialna za uruchomienie alarmu przecipożarowego
18. Kierownictwo Ośrodka Domki na Miłej wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
19. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada ich właściciel. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren ośrodka.
20. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka Domki na Miłej.
22. Naszym gościom nie zapewniamy ręczników, środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.